جایگاه شیر انبساط در سیستم تبرید

سیستم تبرید دارای چهار زیر مجموعه حیاتی می‌باشد که عملا چرخه تبرید را تشکیل می‌دهند. کمپرسور، اواپراتور، کندانسور و تجهیز انبساط. تجهیز انبساط وظیفه کاهش دادن فشار مبرد خروجی از کندانسور و تزریق آن به اواپراتور را دارد. ورود مبرد با فشار پایین به اواپراتور این امکان را می‌دهد که اواپراتور، دمای سیال اطراف خود را پایین بیاورد.


سردخانه و تجهیزات سرمایشی
منبع این نوشته : منبع
انبساط ,تبرید ,تجهیز انبساط ,سیستم تبرید